کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

مشق برف
چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠  

 

یک سوال:

حمایت چی نفر صعود کننده را چگونه حمایت میکند؟آیا صحیح است؟

 

*عکس :محسن عسگری

*برفچال حسندر؛اردیبهشت ماه 90


 
چشم انداز
چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠  

 

 

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟
وانکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
وآنکه او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟

مولانا

 

*عکس: محسن عسگری

*ارفع ده،منطقه سواد کوه؛چکادگذر خرو نرو (نرو) در افق

*اردیبهشت ماه ٩٠