کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

چه بگویم؟
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦  

 

چه بگویم؟

زین قفس تنهایی خویش.

فقط خاطره هاست که می ماند.