کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤  

پنچشنبه ۱۷/۴/۸۴ راهپیمایی در منطقه طالش ۳ روزه

 (دریاچه نئور، روستای مکش، روستای آق اولر)

دریاچه نئور