کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

ببار اي بارون ببار
چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦  

ببار اي بارون ببار

ببار اي بارون ببار‎‎
با دلُم گريه كن، خون ببار‎ ....
در شباي تيره چون زلف يار،‎ بهر ليلي چو مجنون ببار اي بارون‎ ....
دلا خون شو خون ببار‎ ،
بر كوه و دشت و هامون ببار‎ .....
به سرخي لباي سرخ يار‎ ،
به ياد عاشقاي اين ديار‎ ،
به داغ عاشقاي بي مزار اي بارون‎ ....
ببار اي ابر بهار‎ ،
با دلُم به هواي زلف يار‎ ...
داد و بيداد از اين روزگار‎ ، ماه دادن به شبهاي تار اي بارون.

تصنيف زيباي ببار اي بارون استاد شجريان