کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

كلبه جنگلي
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦  می رویید در جنگل. خاموشی رویا بود
شبنم ها بر جا بود.
درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در
هر... آیا بود؟
خورشیدی در هر مشت. بام نگه بالا بود
می بویید، گل وا بود؟ بوییدن بی ما بود: زیبا بود.
تنهایی، تنها بود
ناپیدا، پیدا بود
"او" آنجا، آنجا بود.


سهراب سپهري

سنگه چال- آبان ماه 86