کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

شهداد،۸۶
دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦  

اگر باد می ایستاد
اگر حرفهای دلم بی اگر بود
اگر فرصت چشم من بیشتر بود
اگر می توانستم از خاک یک دسته لبخند پرپر بچینم
تو را می توانستم ای دور از دور یک بار دیگر ببینم!

قيصر امين پور.

 ميثم...شهداد؛دشت لوت.