کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

این صبح ...
شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦  

 

 

این صبح ...

و این بامداد پاک

"دردا که با برآمدن خورشید

دیگر نه آن صفای خوش‌آیند است".


کلمات کلیدی: خانه برفی ،کلمات کلیدی: ایگلو ،کلمات کلیدی: اتاق تی