کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

برخیز که می‌رود زمستان
سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦  
 
 

 
 برخیز که می‌رود زمستان                  بگشای در سرای بستان
 نارنج و بنفشه بر طبق نه                  منقل بگذار در شبستان
 وین پرده بگوی تا به یک بار                زحمت ببرد ز پیش ایوان
 برخیز که باد صبح نوروز                     در باغچه می‌کند گل افشان
 خاموشی بلبلان مشتاق                    در موسم گل ندارد امکان
 آواز دهل نهان نماند                          در زیر گلیم و عشق پنهان             
 بوی گل بامداد نوروز                         و آواز خوش هزاردستان
 بس جامه فروختست و دستار            بس خانه که سوختست و دکان
 ما را سر دوست بر کنارست               آنک سر دشمنان و سندان
 چشمی که به دوست برکند دوست    بر هم ننهد ز تیرباران
 سعدی چو به میوه می‌رسد دست      سهلست جفای بوستانبان
 
 
* پی نوشت : به یاد دانشجویان در بند و دانشجویانی که در آستانه عید زنده سوختند.