کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤  

چهارشنبه ۱۹/۵/۸۴  دمــــــاوند (جبهه شمالی) ۳ روزه

دماوند 5761 متر

با هر چه عشق نام ترا می توان نوشت

با هر چه رود نام ترا میتوان سرود ...

تولد ... تولد ... 

تولدت مبارک خورشید خانم

وقتی خورشید غروب می کنه

وقتی که دلتنگی می آید ...