کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

اعجاز سکوت و سایه
شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧  

 

 

                                                                                                                       عکس : محسن عسگری

 

عبور باید کرد
و هم نورد افق های دور باید شد...