کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

میل فرنگی
یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸  

 

 

میل فرنگی؛گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد محمد رضا کاشفی