کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

در موقعیت هفتم - 2
چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸  

 

 

برخلاف شب قبل که صدای زوزه باد نگذاشته بود حتی یک ساعت هم بخوابیم،امروز صبح هوای آفتابی و آرامی داشتیم.کنار چادر نشسته بودم.کوهنوردی با گامهای خسته آرام آرام به چادر ما نزدیک می شد.در فاصله کمی از ما ایستاد تا نفسی تازه کند.

.

.

.

-سلام جوان...می تونی یه کمی به من کنی؟

+سریعا فلاسک چایی را که درکنارم بود برداشتم و رفتم طرفش.بله حتما...

- میشه یه لبخند مهمونم کنی؟

+ خشکم زده بود.بی اختیار خندیدم....


ادامه دارد...