کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

به یاد محمد رضا کاشفی
جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩  

 

                                                                                                                           عکس: محسن عسگری

                                                                                                                غروب ،آزاد کوه؛جبهه غربی دماوند

 

ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست...

 .: سعدی :.