کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤  

 فدراسيون دروغ !

عنوان نقدی است كه فرامرز نصيری برای صعود اورست ۸۴ نوشته است.

در وبلاگ در ستايش سكوت و سپيدى بخوانيد.