کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

پرواز در بهمن - یادواره جانباختگان حادثه بهمن 88
سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩  

همنوردان آهنین عزم مان

آنچه از آنها رفت چسمی بود که جان بی باک و پرشتابشان را تاب نیاورد،
لاجرم روان پاکشان به کوهستان پیوست و آنچه از آنان ماند یادی است سرشار از خاطره های ماندگار و تکرار این آموزه که :
 

مـوجیـم و وصل ما از خود بریدن است
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است

 


  • بزرگداشت ٨٩/١١/٩ ساعت ١٧ تا ٢٠خانه شهریاران جوان
  • نمایشگاه عکس ١١ تا ٨٩/١١/١۴ ساعت ١۶ تا ٢١ باشگاه دماوند
  • حضور بر سرمزار (بهشت زهرا) ٨٩/١١/٧  ساعت ١۴ تا ١۶


  •