کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

سال نو(د)
یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠  

 

 

باید فکری نو داشت
و به تغییر اندیشید
و سرآغاز این تغییر
از خودمان باشد...

 

* Veresk;Firouzkooh,April-2011