کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

مشق برف
چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠  

 

یک سوال:

حمایت چی نفر صعود کننده را چگونه حمایت میکند؟آیا صحیح است؟

 

*عکس :محسن عسگری

*برفچال حسندر؛اردیبهشت ماه 90