کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

کیمیای ما
شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠  

 

 

هنگام تنگدستی
در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

 

* عکس : محسن عسگری

* خط الراس خله نو-آزاد کوه‏؛ تیرماه 90