کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

خط الراس سرکچال ها
شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠  

 

خط الراس سرکچال در بخش میانی البرز مرکزی قرار گرفته است.به جرات میتوان گفت که این قسمت از البرز مرکزی یکی از زیباترین و بکر ترین مناطق کوهستانی ایران است.سرکچالها شرق به دره لالون و از غرب به قله کلون بستک و دره دریوک متصل میباشد.این خط الراس از ناحیه شمالی بوسیله گردنه ورزاب به قله های برج و خط الراس هرزه کوه ها و خله نو و خط الراس ورزا ها میرسد.جبهه جنوبی قله سرکچال 3 از طریق گردنه جنوبی آن که گردنه لجنی نام دارد به قله لجنی و سپس به پیست اسکی شمشک و قله آبک و قله سرکچال 1 یا شانه شرقی از طریق گردنه جنوبی به قله روته متصل میگردد .


 

دوستانم در این برنامه :پرستو ابریشمی(سرپرست)،حامد کرامت،سعید راعی،گلبرگ هادی و حمید...


کلمات کلیدی: خط الراس