کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

شاد باش
شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤  

Amlash,Guilan,Iran

March-2014

© Mohsen Asgari 2015

و انتهای این قصه ی سرد و سپید،

همیشه سبز خواهد بود...

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانی