کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤  

نوروز باستاني خجسته باد

 

اي بهار همچنان تا جاودان در راه

همچنان تا جاودان

بر شهرها و روستاهاي دگر بگذر

هرگز و هرگز

بر بيابان غريب من منگر و منگر

سايه ي نمناک و سبزت هر چه از من

دورتر ؛ خوش تر ...

اخوان ثالث