کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥  

كلاهه , ارجين و ...

آدم ها به هم گل مي دهند ، چون معناي حقيقي عشق در گل ها نهفته است . كسي كه بكوشد صاحب گلي شود ، پژمردن زيبايي اش را هم خواهد ديد . اما اگر به همين بسنده كند كه گلي را در دشتي بنگرد ، همواره با او خواهد ماند. چون آن گل با عصر هنگام ، با غروب خورشيد ، با بوي زمين خيس و با ابرهاي افق آميخته است ... پائولو کوئيلو