کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥  

دماوند جبهه جنوبي

دوستي مي گفت :محسن زندگي مسابقه نيست; تو زندگي رو با مسابقه اشتباه گرفتي. يك نگاه به خودت بنداز ببين نصف شدي... ! چي رو مي خواهي ثابت كني؟
محسن زندگي مسابقه نيست;
زندگي يك سفر است و در آن مسافري باش كه در هر گامش
ترنم خوش لحظه ها جاريست.