کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥  

پاييز دل انگــــــيز

مرد چوپان- ريزان ۳۱/۶/۸۵

من به يك احساس خالي دل خوشم...
گرچه اهل اين حوالي نيستم
به هواي اين حوالي دل خوشم

گل زرد - ۷/۷/۸۵

حس رفتن و شوق رسيدن .
و سپس انتظار و انتظار تا صعودي ديگر...

رنگ پاييز ۱۴/۷/۸۵ - آهار به شهرستانك

قلعه دختر ۲۱/۷/۸۵

زمان مي آيد و مي رود نه به آهستگي
و من لحظه ها را يكي يكي پس مي زنم
مي گويند صبر زمان زياد است
واما زمان عاشق نيست و شتاب مي گيرد
فقط فاصله ها را مي شناسد و گريز را
و من از خود بيخودگي و دلتنگي را...

كلون بستك ۲۸/۷/۸۵

صداي پاي زمستان