کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥  

آنکه بي باده کند جان مرا مست کجاست

آنکه بيرون کند از جان و دلم دست کجاست

آنکه سوگند خورم جز به سر او نخورم

آنکه سوگند من و توبه ام اشکست کجاست

آنکه جان ها به سحر نعره زنانند از او

آنکه ما را غمش از جاي ببردست کجاست

جان جان است و گر جاي ندارد چه عجب

آنکه جا مي طلبد در تن ما هست کجاست

پرده روشن دل بست و خيالات نـمود

آنکه در پرده چنين پرده ي دل بست کجاست

عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد

آنکه او مست شد از چون و چرا رست کجاست.
مولانا


كرمان - شهداد.