کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥  

همين نزديكي ها ، پشت كوه اين كوه بلند،
پشت دريا شهري است
قايقي خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از اين خاک غريب.
 
كفشهايم كو ...

كفش‌هايم كو ؟

بايد امشب بروم.