کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 
چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥  

تنهايي ...

 
من مرگ خویشتن را با فصل ها در میان نهادم
با فصلی که گذشت
من مرگ خویشتن را با برف ها در میان نهادم
با برفی که می نشست
با پرنده ها
با هر پرنده که در برف در جستجوی چینه ای بود
با کاریز
و با ماهیان خاموشی
من مرگ خویشتن را با دیواری در میان نهادم
که صدای مرا
به جانب من
باز پس نمی فرستاد
چرا که می بایست
تا مرگ خویشتن را من
نیز از خود نهان کنم