پاييز دل انگــــــيز

مرد چوپان- ريزان ۳۱/۶/۸۵

7001.JPG

من به يك احساس خالي دل خوشم...
گرچه اهل اين حوالي نيستم
به هواي اين حوالي دل خوشم

گل زرد - ۷/۷/۸۵

7002.JPG

حس رفتن و شوق رسيدن .
و سپس انتظار و انتظار تا صعودي ديگر...

رنگ پاييز ۱۴/۷/۸۵ - آهار به شهرستانك

7003.JPG

قلعه دختر ۲۱/۷/۸۵

7004.JPG

زمان مي آيد و مي رود نه به آهستگي
و من لحظه ها را يكي يكي پس مي زنم
مي گويند صبر زمان زياد است
واما زمان عاشق نيست و شتاب مي گيرد
فقط فاصله ها را مي شناسد و گريز را
و من از خود بيخودگي و دلتنگي را...

كلون بستك ۲۸/۷/۸۵

صداي پاي زمستان

7005.JPG

/ 0 نظر / 6 بازدید