و اما عشق...
هر زمان كه عشق در شما اشارتي كرد پس در او بشتابيد
هر چند راه او سخت و ناهموار باشد
و هر زمان بالهاي عشق شما را در بر گرفت خود را به او بسپاريد
هر چند كه تيغهاي پنهان در بال و پرش ممكن است شما را مجروح كند
هر زمان كه عشق با شما سخن گويد او را باور كنيد
هر چند دعوت او روياهاي شما را همچون باد مغرب در هم كوبد و باغ شما را خزان كند
زيرا عشق چنانكه شما را تاج بر سر مي نهد به صليب نيز مي كشد...

.: پيامبر :.
.: جبران خليل جبران ؛ ترجمه الهي قمشه اي :.

/ 0 نظر / 7 بازدید