سیستم مختصات UTM (قسمت سوم)

How to Determine UTM Coordinate from Topographic Maps

در مطالب قبلی که تحت عنوان سیستم مختصات جغرافیایی UTM (قسمت اول) و (قسمت دوم) ارائه شد،به چگونگی پوشش سطح کره زمین در این سیستم مختصات پرداختیم و توضیحاتی را در مورد نحوه نمایش متخصات جغرافیایی و مولفه های آن در هر Zone تحت پوشش این سیستم دادیم و گفتیم که در سیستم UTM مختصات جغرافیایی با دو مولفه شرقی و شمالی نشان داده می شود که خط نصف النهار مرکزی هر Zone را به دو محدوده  غربی و شرقی  و خط استوا به دو محدوده شمالی و جنوبی تقسیم می کند و هر یک از موقعیت هایی که در این محدوده ها قرار دارند بر حسب فاصله شرقی یا غربی از نصف النهارمرکزی هر Zone  و فاصله شمالی یا جنوبی که از خط استوا دارند اندازه گیری می شوند .

 


حال به نحوه محاسبه و استخراج مختصات یک موقعیت جغرافیایی از روی نقشه توپوگرافی و همچنین پیدا نمودن یک موقعیت بر روی نقشه با داشتن مختصات UTM آن می پردازیم.
در قسمت اول و در تعریف نقشه گفتیم که نقشه عبارتست از تصویر قائم عوارض سطح زمین است بر روی یک سطح دو بعدی که کلیه عوارض زمین به طور یکسان در آن کوچک شده باشند.که به این نسبت کوچک شدن مقیاس گفته میشود و در یک تعریف جامع مقیاس نقشه را می توان نسبت یک طول معین روی نقشه به اندازه همان طول در روی زمین، تعریف کرد.اگر مقیاس یک نقشه 1:25000 باشد ؛ یعنی 1 سانتیمتر بر روی نقشه برابر است با 25000 سانتیمتر بر روی سطح زمین یا 250 متر.یا 1 میلیمتر بر روی نقشه برابر است با 25000 میلیمتر بر روی سطح زمین یا 25 متر.
حال به ارائه یک راه حل بسیار ساده جهت محاسبه مختصات یک موقعیت جغرافیایی بر مبنای UTM از روی نقشه توپوگرافی می پردازیم.در شکل می خواهیم مختصات نقطه D  را محاسبه کنیم.نقطه D در فاصله X شرقی و Y شمالی از نقطه P قرار دارد.با استفاده از یک خط کش این فواصل را محاسبه کرده و در یک تناسب ساده مقادیر X  و Y به دست می آیند.حال این مقادیر را باید به مقدار های مولفه شرقی و شمالی نقطه P اضافه می کنیم.مقیاس نقشه 1:25000 است.
توجه : واحد هایی که در مقیاس به کار می بریم باید یکسان باشند.
اگر مقدار X = 1.67 cm (فاصله نقطه P تا DX) و مقدار Y = 3.05 cm (فاصله نقطه P تا DY) مقدار X در اندازه واقعی بر روی سطح زمین برابر است با :
X =  1.67 cm * 25000  cm = 41750 cm  ---> 417.5 m
 Y =  3.05 cm * 25000 cm  = 76250 cm  ---> 762.5 m 
که این مقادیر را به مقادیر نقطه P  اضافه می کنیم در نتیجه مختصات نقطه D برابر است با Easting: 72417 متر شرقی و Northing: 43762 متر شمالی و نام Zone  و شماره آن نیز در پایین نقشه ذکر شده است. پس مختصات نقطه D  اینگونه است:

Zone 21 S 72471 m.E
S 43762 m.N

 

منبع :

https://www.e-education.psu.edu

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

/ 0 نظر / 53 بازدید