كلبه جنگلي


72si5wg.jpg

می رویید در جنگل. خاموشی رویا بود
شبنم ها بر جا بود.
درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در
هر... آیا بود؟
خورشیدی در هر مشت. بام نگه بالا بود
می بویید، گل وا بود؟ بوییدن بی ما بود: زیبا بود.
تنهایی، تنها بود
ناپیدا، پیدا بود
"او" آنجا، آنجا بود.

سهراب سپهري

سنگه چال- آبان ماه 86
/ 0 نظر / 5 بازدید