یک امداد و طرح یک سوال؟

 


چندی قبل یک برنامه تمرینی در منطقه دارآباد و آبشارکبوترخان به همراه 3 نفر از دوستان اجرا کردیم.هدف از آن ارتقاء مهارت در عملیات فرود و آشنایی با شرایط فرود در دره بود.قبل از تمرین اصلی؛مراحل یک فرود و باید هایی را که نیاز یک عملیات فرود یا Rappelling بود را مرور کردیم.همچنین توضیحاتی در مورد دلایل استفاده از پروسیک بالای ابزار و یا پروسیک پایین ابزار و همچنین نحوه آزاد سازی پروسیک در صورت قفل شدن ارائه شد.
تمرینی را خارج از محدوده آبشار انجام دادیم و سپس تمرین اصلی.تمرین اصلی شامل فرود از آبشار 18 متری بر روی طناب استاتیک بود.ابتدا فرود برروی دو رشته طناب اجرا شد و سپس روی تک رشته.
در هنگام تمرین فرود بر روی تک رشته ؛یکی از نفرات حدود 3متر پایین تر از ابتدای آبشار با مشکل قفل شدن پروسیک مواجه شد و تلاش 10 دقیقه ای برای آزادسازی آن به نتیجه ای نرسید و مجبور شدیدم یکی از روشهای سیستم بالاکشی را اجرا کرده و اقدام به رها سازی نفر و انتقال او به بالای آبشار کنیم.

و اما سیستمی که با توجه به شرایط و لوازم فنی موجود انتخاب گردید.
لوازم فنی شامل یک حقله طناب استاتیک،یک نوار تسمه 2 متری،یک قرقره ،3 عدد کارابین پیچ و 2 طنابچه پروسیک.مراحل اجرا:ابتدا نفر طناب را بر روی ابزار هشت خود قفل کرد.یک کارگاه 3 به 1 بر روی درختچه نزدیک به آبشار برقرار گردید،قرقره را بر روی طناب متصل کردیم و به همراه  یک کارابین به نفر رسید.نفر سیستم قرقره را به هارنس خود متصل کرده در نتیجه یک سیستم بالاکشی 2 به 1 برقرار گردید .عملیات بالاکشی آغاز شد و نفر به بالای آبشار منتقل گردید.

مدت زمان اجرای عملیات از آغاز 8 دقیقه.


و اما بحث اصلی:
قبل از طرح سوال این نکته را متذکر بشوم که نمی خواهیم در این مورد بحث کنیم که  استفاده از پروسیک از ابتدا اشتباه بوده و نمی بایست در دره نوردی از گره های اتوبلاک Autoblock knots استفاده کرد.
سوال:
بهتر بود برای رها سازی نفر چه روشی را با توجه با شرایط و لوازم فنی موجود اجرا می کردیم؟1- سیستم بالاکشی (سیستم اجرا شده یا روشی دیگر).

 

2- سیستم پایین دهی (فرود بر روی طناب باردار،انتقال وزن نفر بر روی ابزار خود،رها سازی نفر و فرود به همراه نفر).

 

3-سیستم پایین دهی (فرود بر روی طناب دوم ،انتقال وزن نفر بر روی ابزار خود،رها سازی نفر و فرود به همراه نفر).

 

 

* عملیات فرود یا Rappelling یا Abseiling

Abseiling (German: abseilen, "to rope down"), rappelling in American English,[1] is the controlled descent down a rope; climbers use this technique when a cliff or slope is too steep and/or dangerous to descend without protection. Abseiling is used chiefly in British English, as well as in Ireland, South Africa, Australia and New Zealand.

* گره های اتوبلاک Autoblock knots

Autoblock is a climbing and caving technique used in rappelling and ascending. It involves using a friction hitch around the climbing rope, and may be combined with other climbing equipment. It may also refer to a specific knot.

See also

* گره باخ من

  • Bachmann knot
  • This knot makes use of a carabiner as a handle to ease shifting the knot up and down the rope. Note if you pull down on the carabiner, it will unlock the knot, moving it downwards. Likewise yank the carabiner upwards to shift it in that direction. This knot is not so good on icy ropes.

* گره مشار یا پروسیک فرانسوی

  • Klemheist knot
  • The "Klemheist" and "AutoBlock" Knot
    The difference with the Klemheist (also called "Machard", or "French Prusik") compared to the normal Prusik is that it can be moved once weighted and will work with webbing as well as cord. This can be very handy in certain situations.

* گره پروسیک

  • Prusik knot
  • The good old prusik knot is very, very useful. All you need is a loop of cord which you can make using 6 or 7mm accessory cord and a double fisherman's knot. With one or two prusiks you can ascend a rope, or rig a z-pulley to haul up an injured climber, or backup an abseil. Suffice it to say it's worth learning this gem of a knot. There are numerous variations on the prusik such as the "autoblock".

/ 0 نظر / 6 بازدید