تحلیل نیروها در سیستم های بالاکشی

تحلیل نیروها سیستم های  بالاکشی

Pulley systems analyze

MOUFLAGES-titre.jpg

مقدمه:

سیستم بالاکشی که در فرانسوی به آن موفلاژ Mouflage ؛ در آلمانی فلاشن زوگ Flaschenzug و در انگلیسی بالاکشی  pulley systems به آن گفته میشود ، سیستمی است متشکل از قرقره و طناب  و گره های اتوبلاک که با تبعیت از قانون قرقره ها به یک امداد گر این امکان را می دهد که با حداقل نیرو و تلاش در برابر افزایش بیشتری در طول طناب کشیده شده ،مصدوم را بالا می کشد.

در تئوری: سیستم نیروی امدادگر را تقسیم می کند.

در عمل: دو چیز مانع کارآمدی سیستم می شود و  محدودیت ایجاد می کند.

1-لوازم زیادی مورد نیاز است.

2-اصطکاک مشکل ساز است.

در این مقاله به بررسی انواع مدلهای بالاکشی و تحلیل نیرو های وارده بر هر یک از بازورها می پردازیم و در مقاله بعد این نیرو ها در دو نمونه تئوری و عملی محاسبه می گردند.

توضیحات:

  • برای نقاط اتصال قرقره ها بهتر از کاربین های معمولی عمل می کنند
  • نقطه ابتدایی سیستم (کارگاه) ثابت است.
  • گره اتوبلاک(خودکار): به سیستم متصل است و به امدادگر اجازه حرکت طناب را در یک جهت می دهد و در جهت دیگر طناب را متوقف می سازد.
  • گره های اتوبلوک مورد استفاده:مشار یا پروسیک فرانسوی،گره گاردا،گره های Lorenzy &  Rémy
  • ابزارهای قفل شونده : یومارBasicوExpedition،Minitraxion، Ropeman،Reverso،ATC ،Girigiri ،Yoyo ،Gigi ،ABS ،Magic
  • برای قفل کردن می توان از: طنابچه با استفاده از گره چفت شونده؛ Ropeman یا  Tbloc  استفاده کرد.

*برای محاسبه  بازده سیستم بالاکشی در مدلهای زیر،اصطکاک و کشسانی طناب صفر محاسبه شده است و طناب ها بصورت موازی در نظر گرفته شده اند.

*مدل هایی که از سیستم بالاکشی مشاهده می کنید،نشان دهنده وضعیت ابتدایی سیستم است؛پس از وارد شدن نیرو به سیستم جهت ادامه کار امدادگر می بایست گره های اتوبلوک را جابجا کرده و به مصدوم نزدیک کند.

*در تمامی مدل های ارائه شده از سیستم بالاکشی ،فرایند بالاکشی پس از انتقال وزن مصدوم به کارگاه قابل اجرا می باشد.انتقال وزن می تواند با استفاده از گره گاردا یا ابزار های قفل شونده اجرا گردد.

*در صورت استفاده از قرقره بجای کارابین به علت حذف اصطکاک طناب با کارابین انرژی تلف شده حدود 5 تا 10 درصد کاهش پیدا می کند.

 

روش اول : سیستم چرخ یا قرقره

اگر به اندازه کافی جا برای جابجایی وجود داشته باشد؛امدادگر یک گره اتوبلوک بر روی طناب مصدوم میزند.امدادگر نیروی وزن خود را بر روی ادامه طناب بار دار (طناب متصل به مصدوم) منتقل کرده و باعث حرکت و جابجایی مصدوم می شود. برای ادامه فرایند بالاکشی می بایست گره اتوبلوک را جابجا کرده و به نزدیک ترین نقطه ممکن به مصدوم برسانیم.

جهت کشیدن: بالا

بازده: اگر امدادگر 1 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند.

درصورتیکه گره های اتوبلوک که به  علت فرایند بالاکشی به کارگاه نزدیک میشوند؛مرتبا از کارگاه دور شوند،مطمئنا سیستم عملکرد بهتری خواهد داشت.

روش دوم:موفلاژ ساده

این مدل در ایران فلاشن زوک تک قرقره(ساده) نامیده میشود.

در این مدل ادامه طناب بار دار (طناب متصل به مصدوم) از داخل قرقره ای که با یک گره اتوبلوک به طناب بار دار متصل است عبور می کند و یک قرقره متحرک را به سیستم اضافه می کند.مزیت مکانیکی قرقره متحرک دو برابر قرقره ثابت است.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 3 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 3F به مصدوم وارد میشد.نتیجه افزایش نیرو و جابجایی کمتر.

*برای تغییر جهت کشش می توان یک کارابین به کارگاه متصل کرد و طناب را از داخل آن عبور داد.روش سوم:موفلاژ دوبل

این مدل در ایران فلاشن زوک سه به یک نامیده میشود.

در این مدل هم بروی ادامه طناب بار دار و هم بر روی طناب باردار با استفاده از گره اتوبلوک دو قرقره متصل کرده و ادامه طناب بار دار را از داخل قرقره ها عبور می دهیم. در نتیجه یک قرقره متحرک و یک قرقره ثابت به سیستم اضافه می شود.

جهت کشیدن: پایین

بازده:اگر امدادگر  5متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 5F به مصدوم وارد میشد.

*در این حالت امدادگر می تواند وزن خود را جهت بالاکشی به سیستم منتقل کند.

در صورت استفاده از طنابچه پروسیک برای گره اتوبلوک ؛بهتر است طول طنابچه کوتاه باشد.(مترجم)

 روش چهارم: موفلاژMariner  ساده

این مدل در ایران موفلاژ ساده نامیده میشود .

در این مدل یک بازوی به سیستم اضافه می گردد.این بازو یک طنابچه 7 میلیمتری 2 تا 3 متری است که یک سر آن با یک گره هشت و کارابین به کارگاه متصل شده و به سر دیگر آن یک قرقره که ادامه طناب باردار از داخل قرقره عبور می کند.وسط طنابچه را هم از قرقره متصل به طناب بار دار عبور می دهیم.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 5 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 5F به مصدوم وارد میشد.

 روش پنجم: موفلاژMariner  دوبل

این مدل در ایران موفلاژ دوبل نامیده میشود

در این مدل یک بازوی متحرک به سیستم اضافه می گردد.این بازو یک طنابچه است که هر دو سر آن به ادامه طناب بار دار متصل است .

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 7 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 7F به مصدوم وارد میشد.

 روش ششم: موفلاژ Pollet Dofour

در این مدل از دو طنابچه که یک سر آنها به کارگاه متصل است برای ایجاد دو بازوی کمکی استفاده شده که تشکیل دو قرقره متجرک را می دهند.در این روش هیچ گونه فشاری بر روی ادامه طناب بار دار وارد نمی گردد.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 4 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 4F به مصدوم وارد میشد.

روش هفتم: موفلاژ Pollet Dofour ضربدری

 در این مدل از یک رشته طنابچه بلند جهت ایجاد دو بازوی کمکی استفاده شده و تفاوت آن با روش قبلی در این است که طنابچه با یک قرقره به کارگاه متصل است.

جهت کشیدن: بالا

بازده:اگر امدادگر 9 متر از طناب را بکشد؛مصدوم یا کوهنورد فقط 1 متر جابجا می شود و صعود می کند،به عبارت دیگرامدادگربا نیروی F طناب را میکشد ولی نیروی 9F به مصدوم وارد میشد.

ترجمه آزاد به همراه توضیحات مترجم:

http://krimpadenn.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=188&page=0

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

 


/ 0 نظر / 104 بازدید