اثرات ابزار های حمایتی

 

نتایج ارائه شده مربوط به اثرات نیروی فاکتور سقوط های مختلف سر طناب بر روی ابزارهای REVERSO 4 و GRIGIRI 2 است.به منظور تعیین تاثیرات یکسان سقوط بر روی ابزار های حمایتی؛آزمایش های یکسانی بر روی REVERSO 4  و GIRIGIRI 2 انجام گرفته است.
این آزمایش ها نیروی حاصل از فاکتور سقوط های مختلف و که متاثر از لغزش طناب در ابزار حمایتی است را بر روی کارگاه،نفر سرطناب و نفر حمایتچی نشان میدهد.
این نتایج در تمامی شرایط عمویت ندارد و فقط اثرات فاکتور سقوط را بر روی کارگاه،نفر حمایت چی و نفر سقوط کننده در حین استفاده از این ابزارها مشخص میکند.

تصویر در اندازه اصلی

در این آزمایش تفاوت بین  REVERSO 4  و GIRIGIRI 2 قابل توجه است:
ابزار REVERSO 4  حدود 30% نیروی کمتری را بر روی کارگاه اعمال میکند.که دلیل آن لغزش طناب در ابزار است.
همچنین نیروی وارد بر حمایتچی نیز در اثر لغزش طناب در ابزار کاهش می یابد.کنترل طناب و در نتیجه توقف سقوط و پاندولی کمتر نفر سرطناب،به میزان هوشیاری و سرعت نفر حمایتچی در فیکس کردن ابزار بستگی دارد.

توصیه:
ابزار حمایتی شما باید مناسب با نوع صعود و نوع مسیر شما انتخاب گردد.در مسیر هایی سنگنوردی که نیاز به ابزار گذاری دارند و یا میانی های ضعیف تری دارند و  همچنین یخنوردی بهتر از ابزارهایی که حمایت دینامیکی را ایجاد میکند،مانند REVERSO استفاده گردد تا در صورت پاندولی سرطناب نیروی کمتری به میانی ها ،نفر حمایتچی و از همه مهتر نفر سر طناب وارد گشته و از صدمات احتمالی جلوگیری شود.

لغزش طناب در REVERSO 4 در صورت عدم کنترل حمایت چی میتواند حتی به برخورد نفر صعود کننده به زمین منجر گردد.کنترل این لغزش طناب و فیکس نفر سقوط کننده برای حمایتچی مخصوصا در هنگام استفاده ازطناب های جدید قطر پایین مشکل است.به همین دلیل توصیه میگرددنفر حمایتچی از دستکش استفاده نماید.

منبع :»» http://www.petzl.com

هرگونه بازنشر این مطلب،منوط به درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)  و نام مترجم میباشد.

/ 0 نظر / 37 بازدید