کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series

برای ایجاد یک کارگاه به چند نقطه نیاز دارید؟
اگر پاسخ شما "سه"، اشتباه میکنید.تعداد نقاط یک کارگاه به فاکتور هایی مانند کیفیت سنگ، موقعیت، زاویه، و سایر عوامل بستگی دارد.در محیط کوهستانی که در آن سرعت و کارایی بسیار تعیین کننده است، کارگاه میتواند حتی تک نقطه ای باشد مثل بلوک سنگی؛منقار یا کمان سنگی و حتی بدن شما.با این حال، در سنگ سست ممکن است برای ایجاد کارگاه  به چهار، پنج و یا حتی شش نقطه نیاز داشته باشیم.در کارگاهی که از سه نقطه تشکیل شده است؛نیروی وارد بر مرکز ثقل کارگاه به آسانی بین سه نقطه اتکا تقسیم میشود ولی در در بستری که از سنگ های سست تشکیل شده است،اینگونه نیست .

در اینجا به نحوه ایجاد کارگاه های سری یا کارگاه های یا شبکه ای “anchor in-series”
می پردازیم. که به عنوان یکی از راه حل ها ارائه میشود و همچنین سناریو های دیگر هم مورد بررسی قرار میگیرد.نکته قابل توجه در کارگاه های شبکه ای این است که نقاط کارگاه با توجه به ابزارهایی که داریدبه راحتی قابل افزایش است.

طنابچه
طنابچه برای ایجاد کارگاهی پایدار و دارای تقسیم نیروی برابر بین بازو های آن بسیار مناسب است.ولی مشکل اینجاست که وقتی دو سر طنابچه را جهت ایجاد یک حقله بهم گره میزنیم،طول آن برای برقراری کارگاه مناسب نیست.
درصوریتکه شما 4 نقطه یا بیشتر برای ایجاد کارگاه در اختیار دارید،اولین گزینه ای که باید در نظر گرفت استفاده از کل طول طنابچه است.در نتیجه میبایست گره دو سر طناب دوبل و یا سر دست و یا ... که دوسر طنابچه را به هم متصل کرده است را باز نمایید.
سپس در انتهای هر سر طنابچه یک گره هشت زده و هر یک را به داخل نقاط ابتدایی و انتهای کارگاه زده و ادامه طنابچه را بصورت حلقه ای از دو کاربین وسط عبور میدهیم و سپس بر روی حلقه های ایجاد شده یک گره سر دست میزنیم بدین ترتیب نقطه ثقل کارگاه ایجاد میگردد.
در پایان یک کارگاه استاتیک استاندارد خواهیم داشت.


Anchors in-series
کارگاه های شبکه ای یا سری (درخت واره ای)

کاهی اوقات طول حتی طنابچه باز شده شما برای ایجاد کارگاه اندازه مناسبی نداشته و مرکز ثقل کارگاه بخوبی نمیتواند نیرو را بین بازوها تقسیم نماید.خب راه حل استفاده از کارگاه سری یا شبکه ای است.با استفاده از این کارگاه به راحتی میتوان 3 تا 8 نقطه را با تقسیم نیروی برابر به یک مرکز ثقل متصل کرد.این کارگاه در واقع کارگاه های متصل به همی هستند که توسط تسمه یا طنابچه در بالای یکدیگر ایجاد شده اند. در صورت نداشتن یک طنابچه با طول مناسب ،این روش راه حل بسیار عالی برای ایجاد یک کارگاه استاندارد با تقسیم نیروی مناسب است.

روش اول:
ساده ترین کارگاه سری یا شبکه ای با سه نقطه و دو تسمه ایجاد میگردد.ابتدا یک کارگاه دو نقطه ای توسط یکی از تسمه ها ایجاد کرده و دو بازوی آن را توسط گره هشت به یکدیگر متصل میکنیم.تسمه دوم را به نقطه اتکا سوم انداخته و سر دیگر آن را به مرکز ثقل کارگاه قبلی متصل میکنیم.با زدن یک گره هشت بر روی دو بازو،نقطه ثقل اصلی کارگاه ایجاد میگردد.
 

روش دوم:
اگر کیفیت سنگ خوب نباشد و یا نقاط کارگاه ضعیف باشند و یا برای ایجاد آنها از ابزار های با تحمل نیروی کم استفاده شده باشد؛میبایست کارگاه های کوچکتر ایجاد کرد و هر نقطه ثقل کارگاه را با یک نقط اتکا دیگر به یکدیگر متصل کرد.و این زنجیره را ادامه داد.از اتصال این کارگاه های کوچک به یکدیگر کارگاه اصلی ایجاد میگردد.

گره سر دست:
درصورتیکه طول تسمه شما برای ایجاد این کارگاه مناسب نیست،بجای استفاده از گره هشت که طول بیشتری از تسمه را در اختیار خود میگرید میتوان از یک گره سر دست در وسط تسمه استفاده کرده و دو سر تسمه را به دو نقطه اتکا انداخته و با جابجایی گره سر دست وسط تسمه نیرو را بین دو بازو به طور مساوی تقسیم نمود.کارابین با عبور از دو رشته تسمه که پشت گره میگذرد،نقطه ثقل کارگاه اول ایجاد میگردد را تشکیل میدهد.با انداختن تسمه دوم به نقطه اتکا سوم و مرکز ثقل کارگاه قبلی و زدن یک گره هشت بر روی دو بازو،نقطه ثقل اصلی کارگاه ایجاد میگردد.

نکته اصلی:
شاید شما وسوسه شده و بجای ایجاد کارگاه استاتیک ،کارگاه دینامیک ایجاد کنید.این روش ایده جالبی در کارگاه های سری یا کارگاه های شبکه ای نیست.در صورت کنده شدن و حذف شدن یکی از نقاط کارگاه و تغییر در طول بازوهای کارگاه و شک حاصل از آن،تاثیر منفی بسیار جدی در استحکام کلی کارگاه وارد میگردد.
شکست یک نقطه کارگاه شکی را به سایر نقاط کارگاه وارد کرده و نیروی وارد برآنها را افزایش داده و از استحکام آنها می کاهد.این بدان معناست که کارگاه های کوچک ایجاد شده موثر نبوده و کارایی خود را نخواهند داشت و بار بیشتری به کل سیستم وارد میگردد و در صورتیکه کارگاه بر روی بستر سنگی نامناسب ایجاد گردیده باشد،این عمل بسیار خطرناک بوده و میتواند منجر به از بین رفتن کل کارگاه گردد.

اگر مجبور به ایجاد دینامیک بودید حتما و حتما تمامی نقاط کارگاه از استحکام مناسبی برخوردار باشند.

تحلیل نیرو ها:

در شکل سمت چپ یک کارگاه سه نقطه ای دیده میشود که بصورت معمولی ایجاد گردید است.در این صورت نیرو وارد بر مرکز ثقل کارگاه بصورت مساوی بین نقاط تقسیم میگردد و سهم هر نقطه کارگاه یک سوم نیروی وارد بر کل کارگاه است.

در شکل سمت راست یک کارگاه سه نقطه ای که به روش کارگاه های شبکه ای -سری  Anchors in-series  زده شده است دیده میشود.همانطور که می بینید،بار وارد بر کل کارگاه را میتوان به راحتی بین نقاط تقسیم کرد و اگر نقاط اتکا کارگاه ضعیف باشند با گسترش آن و ایجاد کارگا های کوچکتر نیروی وارد بر آنها را کاهش داد.

 

 محاسبه نیروهای وارد بر کارگاه توسط نرم افزار Rescue Rigger

منبع :»» http://www.climbing.com

هرگونه بازنشر این مطلب،منوط به درج منبع وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir)  و نام مترجم میباشد./ 0 نظر / 109 بازدید