پيمايش دره سه هزار از مسير طالقان

3001.JPG

3002.JPG

3003.JPG

3004.JPG

3005.JPG

3006.JPG

3007.JPG

3008.JPG

راهپيمايي طالقان به تنكابن(شهسوار) از مسير دره سه هزار در 11مرداد ماه اجرا شد. از شهرك طالقان با دو دستگاه سواري به سمت روستاي پراچان حركت كرديم و در مسير از روستاهاي جوستان و مهران و ديزان عبور كرديم . راهپيمايي از روستاي پراچان آغاز گرديد. پس از تراوس گردون كوه و رسيدن به بالاي گردنه از بالاي آن مي توان طالقان و تنكابن را ديد فرود را به دره سه هزار آغاز كرديم. قله هاي تخت سليمان و علم و خرسان در شمال مشاهده مي شوند. شب ماني ها در كنار رودخانه سپري مي شد .
در تمام مسير آبشارهاي ديدني و چشمه هاي آبگرم چشم هر بيننده اي را به تحسين وا مي داشت. پس از گذر از روستاهاي اشياس (اشتيار) ,ميان رود, درجان , شهرستان , سرن و مران و طي قسمتي از مسير با سواري برنامه در تنكابن به پايان رسيد.
باتشكر از مهندس احمدي سرپرست برنامه و سعيد صبور براي تهيه نقشه توپوگرافي منطقه.

/ 0 نظر / 8 بازدید