جمعه ۲۰/۳/۸۴ ورزاب یا ورزا (۴۰۲۶)

 حرکت از فلکه چهارم تهرانپارس ۶:۴۵ (۱۴۴۰M)

دو راهی لالون7:30 (2264M) روستای لالون ۷:۴۵ (۲۳۷۶M) 

چشمه تلخاب ۱۰ (3066M) آبشار ۱۰:۴۵ (۳۳۳۷M)

 گردنه ورزاب 12:45  (3977M) 

 قــــــله ورزاب 13 (۴۰۲۶M)

var2.JPG?
/ 0 نظر / 4 بازدید