سیستم مختصات جغرافیایی (قسمت سوم)

How to Determine Latitude and Longitude from Topographic Maps


در قسمت اول سیستم مختصات جغرافیایی را توضیح دادیم و در قسمت دوم به فرمتهای نمایش طول و عرض جغرافیایی در این سیستم مختصات و همچنین نحوه تبدیل این فرمت ها به یکدیگر پرداختیم.در این قسمت کاربردی ترین روش محاسبه و اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی از روی نقشه های مخصوصا نقشه های توپوگرافی را شرح می دهیم.

یک نقشه توپوگرافی در اختیار داریم و می خواهیم مختصات نقطه Point که با یک مربع قرمز رنگ در تصویر شماتیک بالا دیده می شود را محاسبه نماییم.

1-در ابتدا خطوط طول و عرض جغرافیایی محدوده ای از نقشه را که نقظه مورد نظر شما در آن واقع شده است را مشخص کرده که از تقاطع این خطوط با یکدیگر یک شبکه مربعی شکل تشکیل میشود.ابعاد این شبکه مربعی به مقیاس یا Scale نقشه توپوگرافی شما بستگی دارد.به عنوان مثال فاصله خطوط طول و عرض جغرافیایی که تشکیل دهنده این مربع هستند در نقشه های با مقیاس 1:25000 برابر با 2 دقیقه و 30 ثانیه است و در نقشه هایی با مقیاس 1:50000 برابر با 5 دقیقه است.در این مثال همانطور که می بینید این فواصل 2 دقیقه و 30 ثانیه است که به عبارت دیگر این فاصله معادل 150 ثانیه است.

2-محاسبه عرض جغرافیایی :همانطور که در نقشه بالا دیده می شود نقطه Point بین دو عرض جغرافیایی 32 درجه 17 دقیقه و 30 ثانیه شمالی و 32 درجه 20 دقیقه شمالی قرار گرفته است.عدد صفر خط کش را بر روی عرض جغرافیایی کمتر قرار داده و فاصله آن را تا نقطه مورد نظر می خوانیم و در مرحله بعدی فاصله بین این دو عرض جغرافیایی را نیز اندازه گیری میکنیم.میزان افزایش عرض جغرافیایی نقطه Point از رابطه زیر بدست می آید:

میزان افزایش  =  150  * ( فاصله بین دو عرض جغرافیایی / فاصله نقطه )

مثال :

فاصله نقطه از عرض جغرافیایی 92.5

فاصله بین دو  عرض جغرافیایی 192

ثانیه  77.7 = 150 * ( 192/ 92.5)

77.7 SS = (60 SS + 17.7 SS) = 1 MM 17.7 SS

77.7 ثانیه معادل 1 دقیقه و 17.7 ثانیه است

در این مرحله می بایست این میزان افزایش را به عرض جغرافیایی اضافه کنیم

Position Format :DD MM SS.S

32 DD 17 MM 30 SS.S + 1 MM 17.7 SS.S = 33 DD 18 MM 47.7 SS

عرض جغرافیایی نقطه Point برابر است با 33 درجه و 18 دقیقه و 47.7 ثانیه.

3- محاسبه طول جغرافیایی : مرحلی را که برای محاسبه عرض جغرافیایی انجام دادیم برای طول جغرافیایی نیز انجام می دهیم.ابتدا محاسبه فاصله نقطه Point از طول جغرافایی کمتر و سپس اندازه گیری فاصله بین دو طول جغرافیایی و میزان افزایش را از رازیر بدست می آوریم :

میزان افزایش  =  150  * ( فاصله بین دو طول جغرافیایی / فاصله نقطه )

مثال :

فاصله نقطه از طول جغرافیایی 65

فاصله بین دو  طول جغرافیایی 149.9

ثانیه  66.4= 150 * ( 149.9/ 65)

66.4 SS = (60 SS + 6.4 SS) = 1 MM 6.4 SS

66.4 ثانیه معادل 1 دقیقه و 6.4 ثانیه است

در این مرحله می بایست این میزان افزایش را به طول جغرافیایی اضافه کنیم

Position Format :DD MM SS.S

78 DD 5 MM 00 SS.S + 1 MM 6.4 SS.S = 78 DD 6 MM 6.4 SS

طول جغرافیایی نقطه Point برابر است با 78 درجه و 6 دقیقه و 6.4 ثانیه.

در نتیجه :

Point Position :

Latitiude :33 DD 18 MM 47.7 SS

Longitude :78 DD 6 MM 6.4 SS

 

منبع :

http://www.map-reading.com

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

/ 0 نظر / 175 بازدید