آواز عاشقانه

8001.JPG

در افسانه ها از پرنده اي شگفت
انگيز ياد شده است ….
پرنده اي که تنها يکبار در طول
زندگيش آواز ميخواند….
از بدو تولد او به دنبال خار زار
است و تا آنرا نيابد آرام
ندارد….
آنگاه که يافت تيزترين و بلند
ترين خار را انتخاب ميکند و خود
را به ميان آن خار مي افکند….
و زيباترين آواز را سر ميدهد تا
جائيکه جان مي سپارد….
و بلبلان و چکاوکان با مرگ او
آواز سر ميدهند….
او تمام زندگي خود را به يک
آواز مي بازد….
آوازي که همه آنرا مي شنوند….
و خداوند و فرشتگان نيز در
آسمان ها گوش ميدهند….
و لبخند بر لبانشان جاري
ميگردد....

ارفع كوه آبان ۸۵.

/ 0 نظر / 7 بازدید