غار تاريخی اسپهبد خورشيد و درياچه شورمست

عبور ازجاده فيروزكوه خالي ازلطف نيست، در اين جاده مناظر قشنگي به چشم می خورد. پل ورسك ، پل عظيمي كه مخصوص عبور قطار است با معماري زيبايي كه دارد كار مهندسان آلماني زمان رضاشاه است. خط قطاري كه در كنار مسير جاده به چشم مي خورد كار همان آلماني هاست.در برخي از نقاط، پل هاي كوچك زيبايي ساخته شده است و در جاهايي خط سه شاخه مي شود كه به «سه خط طلايي» قطار معروف است.قبل از اين كه وارد منطقه سوادكوه شويد، در 180كيلومترى جاده تهران- قائم شهر (شاهي)در ناحيه‌ي دوآب سوادكوه بر سينه‌ي خطيركوه طاقي در ميان صخره هايى كه در شرق جاده قرار دارد، اين طاق سنگى عظيم و بزرگ به لحاظ طول و شكل در ايران بى نظير است. در انتهاى اين طاق مكانى باستانى وجود دارد. اين مكان را غار اسپهبد خورشيد يا دو آب مى نامند. غار اسپهبد خورشيد ، يكي از بزرگترين طاقهاي دنياست كه حاصل از چين خوردگي يا زلزله ميباشد. درآن مانند غارهاى ديگر از استالاگميت و استالاگتيت خبرى نيست وارزش آن بيشتر به خاطر وجود اثرى باستانى مربوط به دوره ساسانيان است. اين طاق در كنار جاده اي واقع شده كه از دو آب به طرف شهميرزاد و سمنان مى رود. در كنار  جاده راه پياده رويى ازسمت راست منشعب ميشود وتا زيرطاق ادامه پيدا ميكند.پس از رسيدن به زير طاق بزرگ، غار را مى بينيم كه در منتهى اليه چپ وراست طاق ساختمان هايى سنگى قرار دارند. اين بناها به علت شيب تند ديواره تقريباً روى هم ساخته شده و از طريق پلكانى سنگى به هم ارتباط دارند.بين اين دو مجموعه ساختمان نيز از وسط ديواره راهى سنگى وجود دارد كه به علت ريزش قسمت هايى از آن اكنون ديگر قابل استفاده نيست. اين مكان كه به غار اسپهد خورشيد معروف است در بالاى ساختمان هاى سمت راست واقع شده و براى رسيدن به آن بايد از وسايل فنى استفاه كرد. غار شبيه يك نيم دايره بزرگ است و داراى تقريباً ۲ متر درازا و ۵/۱۴ متر پهنا و ۱۵ متر بلنداست. در ارتفاعى از آن به علت ريزش سقف، توده هاى خاك ايجاد شده است و در نقاطى ديگر گلدان هايى وجود دارد. مدخل غار باريك  نسبتاً طولانى است و در هر دو طرف آن اتاقهاى بزرگ، پلكان، راهرو و چند اتاق  كوچك تر وجود دارد. و اما بخوانيد علت نامگذاري اين غار را از كتاب "غارهاي ايران"  نوشده عباس اميني ، وي درمورد تاريخچه غار چنين مي نويسد :
"در زمان هجوم اعراب به ايران يكي از سرداران طبرستان بنام اسپهبد خورشيد با رشادت در مقابل آنها استادگي مي كرد و در مقابل حملات آنها ايستادگي مي كرد و  تمام حملات قواي اعراب را دائما با شكست روبرو مي ساخت. درسال 113 هجري كه ناحيه سواد كوه تحت فرماندهي اسپهبد خورشيد بود قواي عرب به فرماندهي  عمروبن علا موافقت اسپهبد را جلب كردند تا از راه سواد كوه به خراسان بروند . اعراب سپس بيش از ده هزار لشكر وارد منطقه مي كنند و به اسپهبد مي تازند و او  را در محاصره مي اندازند. وي پس از غافلگير شدن از اين نيرنگ تمام اموال ، اسباب و خزائن خود و خانواده اش را با نخبه ترين سپاهيانش راهي اين غار مي كند و خود براي گرداوردن نيرو عازم مي شود. ماندگان در غار مدت 2 سال و هفت ماه مقاومت  مي كنند در اين مدت اعراب حملات زيادی مي كنند ولي هربا با تلفات زياد عقب مي  نشينند تا سرانجام بر اثر شيوع وبا عده اي سربازان كشته مي شوند و بازماندگان به  اجبار تسليم مي شوند . دژ سقوط مي كند و خاندان اسپهبد خورشيد به چنگ اعراب در می آيند تا روانه بغداد شوند."

 "درياچه شورمست"
در حدود 8 كيلومتري بعد از دوراهي آگرين به خطير در 190 كيلومتري جاده تهران- قائم شهر(شهرك صنعتي شورمست)، نرسيده به پل سفيد تنها درياچه‌ي طبيعي شهرستان سوادكوه اقرار دارد كه وسعتي در حدود 15 هزار متر مربع دارد. عمق آن 5  متر است  و طول درياچه حدود 250 و بيشترين عرض آن 100 متر مي باشد. درختان  كهن سال و بلندقامت توسكا در اطراف آن منظره‌اي رويايی را به وجود آورده است. نه  رودي به درياچه مي‌ريزد و نه آبي از آن خارج مي‌شود و تعجب‌بر انگيز است كه هنوز  سرپاست. چشمه‌هاي زيرزميني حيات بخش شورمست‌اند.

منبع اطلاعات اضافه شده درباره غار اسپهبد خورشيد كتاب كوه (مرتضی دزفولي)
 

/ 0 نظر / 7 بازدید