سیستم مختصات جغرافیایی (قسمت دوم)

 

در قسمت اول گفتیم که سیستم مختصات جغرافیایی یک دستگاه مختصات است که با استفاده از اندازه گیری های زاویه ای می توان یک موقعیت را روی سطح زمین توصیف کرد.سیستم در حال استفاده، با کمی تغییر، همان سیستمی است که بطلمیوس ستاره شناس آن را در اطلس جهان خود ، برای اولین بار در سال 150 میلادی استفاده می کرد.
Mariners و aviators اولین استفاده کنندگان این سیستم مختصاتی بودند.
در این سیستم سمبل های نمایش طول و عرض جغرافیایی برحسب درجه ،دقیقه و ثانیه است

Symbols for degrees, minutes and seconds:

°

Degrees

'

Minutes

"

Seconds

همچنین برای نمایش مختصات از سه فرمت زیر استفاده می کنند

DDD° MM' SS.S" / Degrees, Minutes and Seconds

DDD° MM.MMM' / Degrees and Decimal Minutes

DDD.DDDDD°    / Decimal Degrees

هر دقیقه 60 ثانیه و هر درجه 60 دقیقه می باشد .

1- Degrees, Minutes and Seconds

این فرمت رایج ترین فرمت مورد استفاده در نقشه هاست و کمی هم دست و پاگیر برای کارکردن با آن است.با در نظر گرفتن یک تبدیل ساده بین چند ثانیه و دقیقه می توان از تبدیل اعشاری بجای درجه، دقیقه و ثانیه در هنگام کار با نقشه ها استفاده کرد.

15 ثانیه یک چهارم دقیقه یا 0.25 دقیقه می باشد .
30 ثانیه یک دوم دقیقه یا 0.5 دقیقه می باشد .
45 ثانیه ، سه چهارم دقیقه یا 0.75 دقیقه می باشد .

DDD° MM' SS.S"
32° 18' 23.1" N 122° 36' 52.5" W


2- Degrees and Decimal Minutes

این فرمت بیشتر در دستگاه ها ناوبری مورد استفاده قرار می گیرد.

DDD° MM.MMM'
32° 18.385' N 122° 36.875' W

Degrees and Decimal Minutes :DDD MM.MMM'  = DDD MM+ ss.ss"/60

ثانیه بر عدد 60 تقسیم شده و با دقیقه جمع می گردد.

3- Decimal Degrees

این فرمت در کامپیوتر هایی که از سیستم های ناوبری کامپیوتری استفاده می کنند کاربرد دارد.

DDD.DDDDD°
32.30642° N 122.61458° W

OR

+32.30642, -122.61458

(dd + mm/60 +ss/3600) to Decimal degrees (dd.dddd)

Example: 30 degrees 15 minutes 22 seconds = 30 + 15/60 + 22/3600 = 30.2561

ثانیه بر عدد 3600 تقسیم شده + دقیقه نیز بر عدد 60 تقسیم می شود و با درجه جمع می گردد.

عکس عملیات و برگشت به فرمت قبلی:

Decimal degrees (dd.ddddd) to (dd + mm/60 +ss/3600)

30.2561 degrees = 30 degrees

.2561*60 = 15.366 minutes

.366 minutes = 22 seconds, so the final result is 30 degrees 15 minutes 22 seconds


خوب همه اینها رو گفتم و حالا این لینک زیر را ببینید.در این سایت مختصات خود را در با هر فرمتی که دارید به راحتی به دیگر فرمت ها تبدیل کنید.

Convert Lat/Lon to UTM Coordinates or UTM to Lat/Lon Coordinates

ادامه دارد...

در قسمت بعدی به نحوه محاسبه طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشهای توپوگرافی میپردازیم.

 

منابع :

1- http://www.uwgb.edu/dutchs/UsefulData/UTMFormulas.htm

2- http://maptools.com/UsingLatLon/Formats.html

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

/ 0 نظر / 176 بازدید