غروب ...

Sunset.JPG

ريخته سرخ غروب
جابجا بر سنگ.
كوه خاموش است.
مانده بر دامن دشت
خرمن رنگ كبود.
...
تيرگي مي آيد
دشت مي گيرد آرام
قصه رنگي روز
مي رود رو به تمام.
سهراب سپهري

/ 0 نظر / 7 بازدید