دماوند جبهه جنوبي

Sdamavan85.JPG

دوستي مي گفت :محسن زندگي مسابقه نيست; تو زندگي رو با مسابقه اشتباه گرفتي. يك نگاه به خودت بنداز ببين نصف شدي... ! چي رو مي خواهي ثابت كني؟
محسن زندگي مسابقه نيست;
زندگي يك سفر است و در آن مسافري باش كه در هر گامش
ترنم خوش لحظه ها جاريست.

/ 0 نظر / 5 بازدید