فردا هفتم اردي بهشت و روز تولدم ...
امروز سعيد, يكي از بهترين دوستان دبيرستانيم بهم اميل زده بود و تولدم رو تبريك گفته بود آخه جمعه تولد خودشه براي همين يادش مونده بود. خيلي وقت بود ازش خبري نداشتم. گزيده از رباعيات خيام رو برام فرستاده بود . اشعار رو خوندم و يكي از رباعي ها خيلي زيبا بود و خيلي نظرم رو جلب كرد, دلم نيامد كه ننويسم.
اما خيلي وقت بود كه دست به قلم و مركب و دوات و ... نزده بودم. اصلا نمي دونستم كجا گذاشتم.خلا صه كلي گشتم و گشتم و دست آخر گوشه كمد پيداشون كردم چقدر هم دلم براشون تنگ شده بود ,آخه يه زماني تنها سرگمي من بودند.با اينحال شروع كردم . بعد از تمرين تازه سه چهار تا كاغذ خراب كردم تا اينكه مي بينيد چه از آب در آمد.
خدايا شكر......
خوش باش دمي كه زندگاني اين است ...
مي نوش كه عمر جاوداني اينست،
خود حاصلت از دور جواني اينست،
هنگام گل و مل است و ياران سر مست،
خوش باش دمي، كه زندگاني اينست.

/ 0 نظر / 6 بازدید