پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

مشق برف

  یک سوال: حمایت چی نفر صعود کننده را چگونه حمایت میکند؟آیا صحیح است؟   *عکس :محسن عسگری *برفچال حسندر؛اردیبهشت ماه 90
/ 0 نظر / 36 بازدید