تناقض در بخشنامه ها فدراسيون و عملكرد هيئت استان تهران

در بخشنامه جديد فدراسيون در مورد برگزاري دوره ها كارآموزي و مربيگري تاكيد شده است كه كلاسهاي آقايان و خانمها جداگانه برگزار گردد و حتي مربيان دورهاي خانمها نيز نبايد مربي مرد باشد و حتما از مربي خانم در كلاسها استفاده گردد و همچنين در كليه دستورالعملهاي آموزشي كميته‌هاي كوهپيمايي و كوهنوردی فدراسيون اشاره اكيد به بهره‌گيري از لوازم و تجهيزات آموزشي استاندارد شده‌است.
ولي آيا دوره ها اينچنين برگزار گرديد:
يكي از دوستان كه در كلاس برف و يخ هيئت استان تهران از متوليان برگزاري كلاسهاي و دوره هاي كوهنوردي; شركت كرده بود در مورد برگزاري دوره چنين گفت :  تعدادي از وسايل از طرف هيئت در اختيار ما قرار داده شد از جمله كلنگ و تونيك و كلاه.
كلنگي كه ما براي كلاس استفاده مي كرديم كلنگ ايراني قارتال يا همان قاتل خودمان بود و  تونيك نيز تونيك ايراني آذر كوه بود و همچنين به تعداي از شركت كنندگان  كلاهاي ايميني كه كارگران در محيط كار بر سر ميگذارند بجاي كلاه كاسك داده شد و از همه مهمتر اينكه هيچ مربي خانمي در كلاس حضور نداشت و دوره توسط مربيان آقا تدريس گرديد.

مگر نه اينكه براي در تمامي دستورالعملهاي فدراسيون به بهره‌گيري از لوازم تاكيد شده است كدام يك از وسايل فني انفرادي ذكر شده بالا داراي استاندارد  UIAA و يا CE مي باشند.حال اگر در جريان برگزاري كلاس حادثه اي براي يكي از شركت كنندگان پيش مي آمد برگزار كنندگان چه جوابي داشتند؟
و نيز هيئت استان تهران براي حضور مربي و مريبان آقا در كلاسهاي خانمها چه دليلي دارد؟ در حاليكه دو نفر از خانمها دارای كارت مربيگيری برف و يخ هستند...!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید