سرد بود ،سرد!

سرد بود ،سرد!

مي توان به راحتي سوز سرما را بر گونه ها احساس كرد.
سرمايي كه آدم رو مجبور مي كرد كه دستهاشو مرتبا ها كنه،
شايد كمي از سوزش و دردش كم بشه .
.

و اينجا،
نمي دانم چرا اينجا آدم احساس سرما نمي كنه!
شايد آدمهاش از جنس ديگري هستند...
شايد اينجا " پاكي بود و اميد سفيد ! ".
.

و اينجا،
انگار پرواز كرده اي...
بر بالاي ابرهايي.
.

و باز برف تازه...
مي شد ساعتها به تماشا نشست.
برف هاي سپيدي كه آرام آرام مي آمدند و
در آغوش مه جا مي گرفتند.

"تو فرود آي، برف تازه ...!"


*  ديروز جشن تولد۵۲ سالگي سليم شالوم بود اينجا !

/ 0 نظر / 17 بازدید