دومين تلاش ايراني براي صعود K2

 
اما آخرين اخبار امروز (كاظم فريديان):
اين صعود در قالب يك تيم چند مليتي در اواخر خرداد ماه سال آينده آغاز خواهد شد و مدت زمان پيش بيني شده براي اين صعود از اسلام آباد ۸۰ روز مي باشد.در حال حاضر اين تيم شامل دو كوهنورد كانادايي و دو كوهنورد امريكايي و كاظم فريديان از ايران مي باشد.

 منبع خبر : باشگاه ما

بعد از حدود سه ماه كه فرم اعلام برنامه باشگاه را پر كردم اين برنامه جهت بررسي در  هيئت مديره مطرح شد. طرح نزديك دو ماه در اين مرحله در جلسات بررسي متوقف ماند و بالاخره در تاريخ 23بهمن ماه هشتاد و پنج نظر هيئت مديره در جلسه عمومي باشگاه در اين ارتباط قرائت شد:
باشگاه دماوند از برنامه آزاد كاظم فريديان حمايت كامل و همه جانبه مي نمايد.

اما نظر خودم (كاظم فريديان):
فارغ از هر گونه حدس و گمان در ارتباط با نتيجه اين برنامه، من تمامي برنامه هايي كه اجرا مي كنم را در مرحله اول به خودم و در مرحله بعدي به باشگاه كوهنوردي و اسكي دماوند متعلق مي دانم . بدون اينكه هيچ مسئوليتي از پيامدهاي اين و يا هر برنامه متوجه باشگاه كوهنوردي و اسكي دماوند و مديران محترم باشگاه باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید