برخیز که می‌رود زمستان

 
 

Norooz87.jpg?


 

 برخیز که می‌رود زمستان                  بگشای در سرای بستان
 نارنج و بنفشه بر طبق نه                  منقل بگذار در شبستان
 وین پرده بگوی تا به یک بار                زحمت ببرد ز پیش ایوان
 برخیز که باد صبح نوروز                     در باغچه می‌کند گل افشان
 خاموشی بلبلان مشتاق                    در موسم گل ندارد امکان
 آواز دهل نهان نماند                          در زیر گلیم و عشق پنهان             
 بوی گل بامداد نوروز                         و آواز خوش هزاردستان
 بس جامه فروختست و دستار            بس خانه که سوختست و دکان
 ما را سر دوست بر کنارست               آنک سر دشمنان و سندان
 چشمی که به دوست برکند دوست    بر هم ننهد ز تیرباران
 سعدی چو به میوه می‌رسد دست      سهلست جفای بوستانبان
 
 
* پی نوشت : به یاد دانشجویان در بند و دانشجویانی که در آستانه عید زنده سوختند.
 
/ 0 نظر / 5 بازدید