روزي جواني از استاد  فرزانه اش پرسيد: "من گاهي مواقع براي مغلوب كردن رقبايم حركات خدعه آميزي را بر عليه آنان انجام مي دهم ولي براحتي مغلوب ميشوم كه اين خود براي من دلسردي و ياس و نا اميدي به همراه مي آورد چگونه مي توانم از اين آشفتگي و نا اميدي نجات پيدا كنم؟"
استاد بلند شد و با يك قطعه چوب خطي بر روي زمين كشيد و از جوان پرسيد:"چگونه مي توانيد اين خط را كوتاهتر كنيد؟"
جوان خط را بررسي كرد و چند جواب مختلف داد ، از جمله تكه تكه كردن خط. استاد سرش  را به معناي نپذيرفتن جواب تكان داد و خط ديگري بلندتر از خط قبل كشيد و گفت :"و حال خط قبلي چگونه به نظر مي رسد؟"
جوان در جواب گفت :"خوب كوتاهتر"
استاد سرش را به علامت تائيد تكان داد و گفت :"هميشه بهتر است قابليت خود را كه چيزي شبيه اين خط است، افزايش دهيد و سعي در كاهش دادن قابليت حريفتان نداشته باشيد."
راديو پيام...

/ 0 نظر / 6 بازدید